Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to MaxComputers sp. z o.o.

 

REGULAMIN SYSTEMU B2B

 

Regulamin użytkowania Systemu B2B, w dalszej części nazywany Regulaminem, definiuje sposób i warunki korzystania z Systemu B2B.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie Systemu B2B oznaczają:

System B2B – elektroniczny system sprzedaży, funkcjonujący w oparciu o Internet, udostępniony przez Sprzedającego Kupującemu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa  zasady i warunki korzystania z systemu B2B.

 

 Sprzedający –  Max Computers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Poprzecznej 82,

51-167 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 000015862.

Kupujący-

$11)  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

$12)  Osoba prawna zarejestrowana we właściwym rejestrze,

$13)  Inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

współpracujący ze Sprzedającym na podstawie zawartej Umowy o współpracy handlowej, dokonujący zakupu towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego za pośrednictwem systemu sprzedaży B2B.

 

Użytkownik – Kupujący oraz osoba, której Kupujący przyznał dostęp do Systemu B2B ze swojego Konta Administracyjnego.

Konto Administracyjne –konto Kupującego w ramach Systemu B2B zarejestrowane na wskazanym w Umowie o współpracy handlowej adresie e-mail, udostępnione w celu zarządzania i administrowania systemem zakupów dokonywanych przez Kupującego.

Konto Użytkownika – konto zarejestrowane przez Kupującego z Konta Administracyjnego, służące do dokonywania zakupów w imieniu i na rzecz Kupującego, bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

Umowa o Współpracy Handlowej –umowa określająca zasady współpracy handlowej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

§2 Zasady dostępu do systemu B2B

 

$11.  Warunkiem dostępu do Systemu B2B jest podpisana Umowa o Współpracy Handlowej zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Rozwiązanie Umowy o Współpracy Handlowej jest równoznaczne z utratą dostępu do Systemu B2B.

$12.  Kupujący wnioskuje o dostęp do Systemu B2B wypełniając formularz rejestracyjny.

$13.  Przyznając dostęp Sprzedający przydziela konto w Systemie B2B nowemu Kupującemu.

$14.  Kupujący może zarejestrować więcej niż jednego Użytkownika ze swojego Konta Administracyjnego.

$15.  Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za każde działanie Użytkownika, któremu przyznał dostęp do Systemu B2B ze swojego Konta Administracyjnego do chwili zablokowania przez niego Konta Użytkownika.

$16.  Kupujący ponosi odpowiedzialność w szczególności za przestrzeganie Regulaminu, wykorzystanie konta i hasła przez Użytkownika oraz złożone przez niego zamówienia. 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo pozbawienia Kupującego dostępu do Systemu B2B w  przypadku:

$11)  naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,

$12)  wykorzystywania Systemu B2B w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności udostępnianie Systemu B2B osobom mogącym wykorzystać dostęp w celach zagrażających interesom Sprzedającego,

$13)  wypowiedzenia Umowy o Współpracy Handlowej przez którąkolwiek ze Stron,

$14)  całkowitego braku aktywności Kupującego w zakresie dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Systemu B2B przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 5) innych działań zagrażających interesom Sprzedającego.

8. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego warunki.

 

 

§3 Zamówienia

$11.      Zamówienia złożone przez Użytkownika są zatwierdzane przez  Sprzedającego.

$12.      Sprzedającemu przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

$13.      Wszystkie ceny prezentowane w Systemie B2B  są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.

$14.      Przedstawione w Systemie B2B opisy produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§4 Tajemnica handlowa

 

$11.                  Opisy produktów oraz informacje o cenach i dostępności produktów mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z ich zakupem. Powyższe dane nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego lub Użytkownika w celu innym niż wymieniony w

zdaniu poprzedzającym oraz  udostępniane osobom trzecim. Naruszenie powyższego zakazu będzie się wiązać z utratą dostępu do Systemu B2B oraz poniesieniem odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

$12.                  Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Kupujący i Użytkownicy wyrażają  zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego zawartych w formularzu danych

osobowych w celach operacyjnych i marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail. (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)

§5 Postanowienia końcowe

$11.                  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Umowy o Współpracy Handlowej.

$12.                  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po wejściu na stronę logowania do Systemu B2B.