Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to MaxComputers sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postanowienia ogólne
 
1. System b2b.maxcomputers.pl jest udostępniany przez firmę MaxComputers Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Poprzecznej 82 we Wrocławiu  ( zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000015862 NIP: 895-17-37-170 )
2. Regulamin użytkownika systemu  B2B określa zasady sprzedaży towarów przez Maxcomputers  za pośrednictwem Internetu.
3. Przed wysłaniem zgłoszenia należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Aktywując usługę, Dealer  potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 
Dystrybutor – spółka Maxcomputers we Wrocławiu
Dealer – Podmiot który podpisał z Maxcomputers Sp. zo.o. umowę o współpracy
handlowej
Użytkownik – osoba posiadająca prawo dostępu do systemu B2B
System B2B - system sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu
 
 
Dostęp do systemu B2B
 
1. Dostęp do systemu B2B przyznawany jest dealerowi  w trakcie obowiązywania umowy o współpracy handlowej. Rozwiązanie umowy skutkuje utratą prawa dostępu do systemu.
2. Przyznając dostęp dystrybutor przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło.
3. Dealer ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przez jego użytkowników.
4. Dealer  może zarejestrować więcej niż jednego użytkownika.
5. Użytkownik jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu dealera bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.
6. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia oraz odebrania dostępu do sytemu bez podania przyczyn.
7. Dealer ponosi pełną odpowiedzialność za działania użytkownika.
8. Dealer ponosi odpowiedzialność za zlecenia i zamówienia , które zostały złożone przez użytkownika.
9. Dealer  ma obowiązek poinformowania na piśmie firmę Maxcomputers o cofnięciu dostępu do sytemu B2B dla wybranych  użytkowników. Zmiana dostępu zostaje zaktualizowana  następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.
10. Dystrybutor ma prawo do natychmiastowego cofnięcia dostępu do systemu w przypadku  naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika i dealera.
 
 
Zamówienia
 
1. Zamówienia złożone przez użytkownika są realizowane przez opiekuna w firmie Maxcomputers i nie wymagają potwierdzenia o ile dealer ma wolny kredyt kupiecki i uregulowane w terminie płatności.
2. Firmie Maxcomputers przysługuje  prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.
3. Wszystkie ceny prezentowane w systemie B2B  są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.
4. Przedstawione w systemie B2B opisy produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 
 
Tajemnica handlowa
1. Informacje zawarte w systemie B2B o cenach produktów oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla dealera wyłącznie dla celów związanych z zakupem. Dealer oraz żaden z jego użytkowników nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od Maxcomputers. W wypadku naruszenia powyższego zakazu prawo dostępu do systemu zostanie odebrane.
2. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dealer i użytkownicy wyrażają  zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Maxcomputers  zawartych w formularzu danych w celach operacyjnych i marketingowych oraz  przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail.
(Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)
 
 
Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o współpracy.
2. Firma Maxcomputers zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. O każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu sie do serwisu.